Retningslinjer for avlsrådets arbeid

Godkjent på generalforsamling 16/03 1991
Justert på ekstra ordinær generalforsamling 19/08 1995
Justert på generalforsamling 21.03. 2004
Justert på generalforsamling 26.03.06
Justert på årsmøtet 10.5.08
Justert på årsmøtet 15.3.2009

Retningslinjer for Avlsrådets arbeid

Godkjent på generalforsamling 26.03.06

1. Avlsrådet er oppnevnt av, og er organisasjonsmessig underlagt styret. Styret er ansvarlig for å tilrettelegge de praktiske og økonomiske forhold for avlsrådets arbeid.

2. Avlsrådets fagarbeid skal utføres innenfor klubbens avlsretningslinjer for avlsrådets arbeid. Avlsrådet skal så langt det er mulig legge objektive kriterier til grunn for sine beslutninger. I tilfeller der avlsrådet mener å ha subjektive grunner til å fraråde en avlskombinasjon skal dette råd gis søkeren med best mulig begrunnelse.
Tvisttilfeller omkring avlsrådets beslutninger kan avlsrådet bringe inn for styret til uttalelse.
Søkeren av en parringskombinasjon kan likeledes klage avlsrådets avgjørelse inn for styret som avgjør saken endelig.

3. Avlsrådet har alminnelig taushetsplikt om sitt arbeid. Saksinformasjon skal kun gis til styrets medlemmer i de tilfeller styret skal behandle en parringssøknad fremmet av avlsrådet eller som klage fra søkeren.
Tispeeieren/søkeren av parringskombinasjonen har full adgang til informasjoner om de/den kombinasjoner vedkommende har søkt om og har krav på skriftlig svar på sin søknad. Avslag skal begrunnes.

4.a. Tispe og hannhundeier plikter å sette seg inn i reglene for avl i NLBK. Skjema med utfyllende opplysninger og erklæring om at kombinasjonen følger NLBK’s regler sendes avlsrådets leder. Avlsrådet kontrollerer gitt erklæring og informasjon gitt av oppdretter om kombinasjonen. Om kombinasjonen følger NLBK’s retningslinjer for avl videresender avlsrådet informasjon om kombinasjonen til valpeformidler som legger den ut på valpelisten. Den som ønsker informasjon/veiledning fra avlsrådet vedrørende sin(e) planlagte kombinasjon(er) må henvende seg til avlsrådet minimum 14 dager før parring.

4. b. Søknaden vil ikke bli behandlet av avlsrådet før alle punkter i avlsretningslinjene er oppfylt med unntak av søknader om dispensasjon fra gjeldene avlsretingslinjer.

5. En avlsgodkjenning er gyldig i 1 – ett år fra skriftlig godkjenning er gitt. Dette forutsetter at de til enhver tid gjeldende avlsretningslinjer er oppfylt når parringen finner sted.

Deretter må ny søknad fremmes avlsrådet selv om kombinasjonen er den samme som tidligere godkjent.