Kategoriarkiv: Info fra styret

Årsbrettning Norsk Leonberger klubb

NORSK LEONBERGER KLUBB INVITERER TIL ÅRSMØTE

19/4-24 KL 19.00

ADRESSE FOR DAGEN

DALSVEIEN 89, 4634 KRISTIANSAND

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjenne innkallingen 

4. Valg av referent 

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

6. Valg av tellekorps 

7. Godkjenne sakslisten 

8. Årsberetning 

9 Årsregnskap med revisors beretning 

10. Innkommende forslag 

11. Valg av Leder for 2 år 

       Valg av Nestleder 1 år

       Valg av 3 styremedlemmer for 2 år 

       Valg av to vararepresentanter for 1 år 

       Valg av revisor og vararevisor for 1 år 

12. Valg av valgkomite med leder 3 år, medlemmer 2 år og vararepresentant for 1 år 

13. Valg av representanter og vararepresentanter til NKK RS for 1 år

Medlemmer i klubben pr 31.12.2023 

• Hovedmedlemmer: 187 stk

• Husstandsmedlemmer:  14 stk

   Æredsmedlem: 1 stk

• Totalt:  202 stk

8. Årsberetning fra Styret

Klubben har i foregående år ikke hatt årsmøte. Klubben har gjennomført 3 utstillinger i 2023, en i Trondheim og 2 i Kristiansand. Utover dette har klubben ikke hatt andre aktiviteter.

I Trondheim var det 18 deltagere, hvor Sjøstjernena’s Bacco ble kåret til utstillingens beste hund. På dobbelutstillingen i Kristiansand var det 75/ 70 Skjærgaardens Gutten til Far / La Dolce Luna`s beloved for Me. Klubben gratulerer.

9. Regnskap

Økonomi Pr 31.12.2023 har Norsk Leonberger Klubb 

  • Xxxx.xx.xx150    Kr   89.468,53
  • Xxxx.xx.xx454    kr 225.754,94   på konto.

10. Innkommende Forslag

   FORSLAG TIL LOVENDRING (fra medlem)  mottatt innen fristen og godkjent.

§3‐2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme som sendes til klubbens styre i lukket konvolutt merket forhåndsstemme for deretter å ligge i en frankert konvolutt .Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.

ENDRINGSFORLAG: Rød tekst fjernes.

NY TEKST: eller ved fullmakt. 1 medlem kan kun fremme 2 fullmakter ved årsmøtet.

§3‐3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjent gjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan publiseres på klubbens hjemmeside, sendes medlemmet direkte, enten pr post, e‐post eller i adressert medlemsblad.

ENDRINGSFORLAG: Rød tekst fjernes

NY TEKST: innkallingen publiseres på klubbens hjemmeside og i evt klubbens medlemsblad

11. Valg

Valgkomiteens Innstilling

Leder 2 år: Tone Mosby  NY

N.leder 1 år: Lene Gjessing NY

Styremedlem 2 år: Nina Lillelien NY

Styremedlem 2 år: Anne Gill NY

Styremedlem 1år: Lene Husby NY

Varamedlem 1 år: Mona Høyseth Andersen

Varamedlem 1 år: Kate Iren Bekk og Gudrun Andersen Sjursen

Valgkomiteen:

Leder 3 år: Marius Andersen

Medlem 2 år: Stein Kåre Øfjord

Medlem 1 år: Patrick Misund

Varamedlem 1 år: Jorunn Hallenstvedt 

Revisor: Kate Iren Bekk

Vara revisor:

STYRET OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å MØTE OG ØNSKER DERE HJERTLIG VELKOMMEN

ENKEL BEVERTNING