Kategoriarkiv: Ukategorisert

Varsel om årsmøte 2024

NORSK LEONBERGER KLUBB INVITERER TIL ÅRSMØTE

19/4-24 KL 19.00

ADRESSE FOR DAGEN

DALSVEIEN 89, 4634 KRISTIANSAND

MEDLEMMER SOM ØNSKER Å FREMME FORSLAG TIL ÅRSMØTE, DETTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 01.04.2024

FORSLAG TIL KANDIDATER SENDES TIL: valg@leonberger.no MÅ VÆRE VALGKOMITEE I HENDE INNEN 17.03.2024

STYRET OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å MØTE OG ØNSKER DERE HJERTLIG VELKOMMEN

ENKEL BEVERTNING

Oppdateringer fra styret 06.06.2021

I disse koronatider er det nesten ingen av de ordinære aktivitetene som gjennomføres som normalt.  Det siste halvannet året har dermed vært en stille periode for klubben og styret.  Med et lavt aktivitetsnivå, blir det jo også lite bevegelse i klubbens økonomi.

Vi gjennomførte spesialutstillinger i Trøndelag og i Brumunddal i 2020, mens den store utstillingen vi normalt arrangerer i august for alle raser ble avlyst.  Denne er også avlyst inneværende år. I år er planen foreløpig klare for en ny spesial i Trøndelag i juli, og vi vurderer også om det kan være mulig å gjennomføre en spesial i forbindelse med en eventuell NKK utstilling på Lillehammer i august.

Årsmøtene våre har det heller ikke vært mulig å gjennomføre, hverken i 2020 eller i 2021.

Det har dermed ikke vært avholdt ordinære valg på diverse tillitsverv, deriblant på styrets medlemmer.

Per Kristian Andersen valgte å gå av som leder for klubben fra 1. mai i år.  Det innebærer at Tone Mosby vil fungere som leder inntil neste ordinære årsmøte. 

Vi vil takke Per Kristian for den jobben han har lagt ned for klubben de siste fire årene.

Høring angående praktisering av fullcertordningen.

NKK har foreslått å endre praktiseringen av fullcertordningen.  Fullcertregelen vil bestå, det er praktiseringen av den som er foreslått endret.  Den foreslåtte endringen er sendt ut på høring til raseklubbene.  Vi ønsker innspill/meninger fra våre medlemmer, slik at vi på bakgrunn av disse kan formulere en høringsuttalelse fra NLBK. 

 1. Forslaget til endring fra NKK.  Dette forslaget medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck, og som ikke er norsk champion, tildeles certifikatet og den nest beste tildeles reserve certifikatet.  Dersom hunden som tildeles certifikatet er fullcertet, omgjøres reserve certifikatet til certifikat.  Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/res. cert utdelt.
 • Ingen endring av praktiseringen vi har i dag.  Hunder som er fullcertet og dermed ikke kan «nyttiggjøre» seg av certifikatet, mottar ikke certifikatet.  Certifikat deles ut til den første hunden i hvert kjønn, med ck, som ikke er fullcertet, uavhengig av om hunden ble plassert i beste tispe/hanhundklasse.
 • Dersom det ikke blir vedtatt endring av praktiseringen, kan det søkes om fritak for fullcertordningen.  Dette innebærer at den første hunden i hvert kjønn som ikke er norsk champion, blir tildelt certifikatet og den nest beste blir tildelt reserve certifikatet.  Dette uavhengig av om hunden er fullcertet.  

Innspill sendes til: styret@leonberger.no innen 23.06.20.  Dette legges også ut på klubbens facebookside, der en har mulighet til å kommentere forslaget direkte.

Vi håper på mange tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan formulere en høringsuttalelse som er representativ for klubbens medlemmer.

Mvh

Styret NLBK

Info fra styret ang NKK, korona og Trønderspesial

Vi vet der er mange der ute som gjør en stor jobb for å hjelpe NKK ut av deres vanskelige situasjon. Mange lurer også på hva styret i NLBK gjør . Vi har besluttet å støtte NKK sentralt med kr. 20.000, det som det vil koste å trykke Leo nytt . Så neste nummer som vi jobber med nå vil komme som en PDF fil og legges ut på klubbens side . Når det gjelder spesial utstillingen i Trondheim så jobber vi for å finne en løsning på den. Vi kommer med info fortløpende når ting faller på plass.

Koronakrisen

Koronakrisen:
Redningsaksjon for NKK

NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. Dette faktum gjør at organisasjonen vår ikke er berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – med samme begrunnelse.

Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: klubber og forbund. Hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas.

Norsk Kennel Klub har som formål å ivareta Norges 560 000 hunder og hundeeiernes interesser. Vi skal sikre etisk riktig behandling av hunder og at avl sikrer god hundevelferd for både avlsdyr og avkom. Vi er hovedorganisasjonen for hundeeiere, og jobber med å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, til beste for både hund og eier. Vi gjennomfører samfunnsnyttige oppgaver som bl.a. ettersøkshundsregisteret, vi samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet om sunn raseavl, og vi tilrettelegger for aktiviteter som bedrer både folkehelse og hundehelse.

Alt dette settes til side nå. Vi kan altså ikke få økonomisk bistand fordi vi ikke har økonomisk overskudd som hovedformål. Det er vanskelig å forstå for oss som har jobbet med dette hver dag den siste måneden. Dessverre er det sant.

 

Taper penger hver måned – konkurs i juni/juli uten hjelp

Alle utgifter stopper ikke selv om verden stopper opp. Når aktiviteter stopper opp, stopper imidlertid NKKs kontanttilførsel umiddelbart og markant. Dette gir en ubalanse i likviditeten for organisasjonen vår, som baserer store deler av driften på nettopp de aktivitetene som nå er forbudt.

NKK sentralt tjener fremdeles penger på registrerings- og helsetjenester. Samarbeidsavtaler, annonseavtaler og nettbutikken genererer også noen inntekter. Samtidig ser vi etter nye inntektsmuligheter også nå i krisetider. Store deler av personalet er permittert. Restbemanning skal sikre nødvendige kjernefunksjoner og inntekter. Øvrige kostnader er også kuttet ned til et minimum.

Dessverre er likevel ikke løpende inntekter tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter i en verden som ikke tillater organisert aktivitet.

Organisasjonen vår er, og skal med bakgrunn i formålet vårt være, avhengig av inntekter fra utstillinger og prøver.

I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs utgiftene vil være høyere enn organisasjonen har likvide midler til å betale. Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen konkurs.

En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser:

 • NKK ikke lenger vil være medlem av FCI
 • Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt
 • Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI
 • NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet
 • NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

Sunn underliggende drift

NKK er i en normalsituasjon en solid organisasjon med godt driftsgrunnlag og en – under normale omstendigheter – solid bufferkapital. Vi hadde NKKs til da største krise i 2019 med hundesykdommen. Nå i 2020 treffer en ny og enda større krise organisasjonen.

Driften i NKK er for 2020 budsjettert til å gå omtrent i null. Med en solid reserve fra grunnkontingenten ved starten av året (totalt ca 15 mill i grunnkontingent), samt resterende bufferkapital fra 2019, og normalt aktivitetsnivå hele 2020, ville kurven for likviditetsendringer sett helt annerledes ut.

 

Ber eierne om lån

 • NKK er en sunn organisasjon.
 • NKK er en viktig organisasjon.
  Viktig for både samfunnet, oppdrettere, hunder og hundeeiere generelt.
 • Ikke minst er NKK viktig for eierne – klubber og forbund over hele landet.

NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020.

Hovedstyret ber med dette alle klubber og forbund, som eiere av NKK, om å bidra med lån til NKK sentralt for å sikre driften.

Vi ber om at alle klubber og forbund gir en tilbakemelding til adm@nkk.no snarest mulig – det haster!

Spørsmål rundt lån, betingelser og annet vedrørende redningsaksjonen kan rettes til:

Vi i Hovedstyret har full tillit til at vi sammen kan redde Norsk Kennel Klub.

Med vennlig hilsen

Jan Helge Nordby, leder Hovedstyret
Torbjørn Brenna, administrerende direktør
————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no

Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

Denne meldingen er kun ment for den tilsiktede mottaker og kan inneholde informasjon underlagt taushets- eller konfidensialitetsplikt.
Hvis du har mottatt meldingen ved en feil må du ikke videresende eller kopiere innholdet. Vennligst meld fra til avsenderen og slett meldingen umiddelbart.

Låneavtale

Dette er en låneavtale inngått mellom:

Långiver:

Låntaker: Norsk Kennel Klub

Lånebeløp

Låntaker låner NOK xxxxxxxxx av långiver til nærmere spesifiserte avtalevilkår fra denne låneavtale.

Overføring

Lånet skal overføres til Låntakers konto nummer xxxx xx xxxxx innen 10 dager etter signert låneavtale.

Formål

Låntaker skal benytte lånet for å sikre videre drift av Norsk Kennel Klub.  

Renter

Lånet har en effektiv rente på 1,5% p.a

Nedbetaling

Lånet skal nedbetales over 5 år, hvor første år er avdragsfritt.

Oppsigelse

Dersom låntaker tas under konkursbehandling kan långiver si opp denne avtale med umiddelbar virkning og kreve hele eller deler av lånet tilbakebetalt.

Dato/ sted

_____________________                                                                                 ___________________

Torbjørn Brenna                                                                                                 Styreleder/ styre

Administrerende direktør                                                                                 Klubb xx/ Forbund YY

Innkalling til årsmøte i NLBK

02.06.2018 Kl. 17.00 hos Nina Lillelien, Severins Kjærs vei 30, 3117 Tønsberg.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 •     Valg av to referenter
 •     Valg av tellekorps
 •     Valg av to til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning fra styret
 2. Årsberetning fra avls-rådet

5. Regnskap 2017. Regnskap blir lagt frem på møte med revisorberetning.

6. Budsjett 2018

 1. Planer og drift for neste periode 2018/2019
 2. Saker fra styret:

a) Endringer i lovmalen for NLBK, oppdatering av lover   etter ny lovmal fra NKK.

b) Foreslår at klubben søker NKK om å få tilbake den gamle cert-regelen. Gjeldende fra 1.1.2018

En hund kan ta imot cert, uavhengig av hvor mange denne har fra før.

Hunden trenger 2 små og 1 NKK cert, fra 3 forskjellige dommere for å bli champion. 1 cert må være tatt etter at hunden har passert 2 år.

c) Opprette lokal avdeling Øst og Sør.

9. Valg 2018

Leder:            Per Kristian Andersen 2år
Nestleder:      Tone Mosby       ikke på valg
Kasserer:        Nina Lillelien  ikke på valg
Sekretær:        Mona Aaseng     2 år
Styremedlem:  Gudrun A Sjuresen   ikke på valg
Styremedlem:  Christina Johnsen     ikke på valg
Varamedlem:   Jorunn Hallenstvedt-Nilsen
Varamedlem:   Mona Alfredsen

Valgkomite:

 • Kjersti Engevik
 • Frank Johnsen
 • Astrid Kristensen

Årsmøte 2018 Innkalling
Årsberetning Avlsrådet 2017
Årsberetning 2017
Planer og drift 2018 og 2019
Lover for Norsk Leonberger klubb
Budsjett 2018

NLBK får nye sider

Om du er en som har besøkt leonberger.no tidligere så sitter du kanskje med tanken: «hva i alle dager har skjedd her?» – Etter en stund med litt problemer på de gamle sidene så blir det nå en «fresh» start.

«Men hva med allt innholdet og informasonen» – Jo, det er i trygge hender og kommer litt etter litt tilbake her, er det noe du absolutt skulle hatt tak i med en ensete gang nå så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med midlertidig «webmaster» (epost adressen står i toppen)

Så følg med i tiden fremover =)

-K-

15233645_10154834122578746_1634297791_o