Vedtekter

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991
Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 10.06.2017
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 31.05.2014

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1‐1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Leonberger Klubb og forkortes til NLBK.
Klubben er selvstendigrettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk KennelKlub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (medmindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover sompålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.Klubben omfatter rasen Leonberger. Klubben skal være tilsluttet den Internasjonale LeonbergerUnion. Klubben har verneting i rettskretsen til klubbens adresse.

§1‐2 Formål
NLBK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til åfremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Leonberger. NLBK skal også arbeide foretisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av Leonberger skjer i ønsket retning,både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubsmedlemsklubber

§1‐3 Definisjoner
Klubbens organer:
‐ Årsmøtet
‐ Ekstraordinært årsmøte
‐ Styret
‐ Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2‐1 Medlemskap
Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Detkreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Forslag om æresmedlem fremsettes gjennom styret.Som æresmedlem kan utnevnes person som gjennom lang tid har bidratt vesentlig med aktivtarbeid for Leonbergerens fremme. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og / ellerhundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben sommedlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2‐2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsattav NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.Husstandsmedlemskap kan tegnes for flere personer med fast bopel på samme adresse.Det må alltid være en person som betaler fullt medlemskap. Øvrige personer betaler 100.‐ pr. år.
Oppdretter melder inn valpekjøper, og betaler kontigenten første året.
NKK har åpnet for at oppdretter kan melde valpekjøpere direkte inn i klubben.
Det blir da en lavere kontingent første året. (For tiden kr 200 + den vanlige grunnkontigenten til NKK)
Halv pris etter 1.9.

§2‐3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte NLBK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NorskLeonberger klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til åsette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de eroffentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2‐4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
e) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre.

§2‐5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3‐1 Høyeste myndighet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen ugangen av juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3‐2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes harmøterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme som sendes til klubbensstyre i lukket konvolutt merket forhåndsstemme for deretter å ligge i en frankert konvolutt.Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.

§3‐3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kanpubliseres på klubbens hjemmeside, sendes medlemmet direkte, enten pr post, e‐post eller iadressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
‐ Dagsorden
‐ Årsberetning
‐ Regnskap med revisors beretning og underskrift.
‐ Budsjett for neste år
‐ Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
‐ Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende pr email/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3‐4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Behandle/ godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle/godkjenne budsjett for neste periode
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøte.
g) Velge:
‐ Leder for 2 år
‐ Nestleder for 2 år
‐ 4 styremedlemmer for 2 år
‐ 2 varamedlemmer for 1 år
‐ Revisor med vare revisor for 2 år
‐ Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2år, samt, 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3‐5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§4‐1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4‐2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4‐3 Styrets oppgaver er å:
‐ lede klubben mellom årsmøtene
‐ avholde årsmøte
‐ drive klubben i samsvar med klubbens formål
‐ gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
‐ oppnevne avlsråd, valpeformidler, komiteer, redaktør og representanter for klubben, og
utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
‐ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK‐regionen
‐ oppnevne representant til NKK representantskapsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5‐1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5‐2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6‐1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6‐2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6‐1.

§6‐3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte
noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6‐4 Avlsråd
Klubbens avlsråd forestås av et avlsråd bestående av en leder, to medlemmer, valpeformidler og to vararepresentanter. Avlsrådet oppnevnes av styret. Avlsrådets arbeid reguleres av klubbens «Retningslinjer for avl og oppdrett av Leonbergere.

Endringer i avlsretningslinjer skal skje på årsmøte. Alle kan sende inn forslag. Leder i avlsrådet møter i styret uten stemmerett. Oppdretter som er medlem av NLBK skal drive sitt avlsarbeid i tråd med klubbens formål og de retningslinjer som til enhver tid gjelder for klubbens avlsarbeid.

§ 6‐5 Komiteer og utvalg
Styret kan oppnevne komiteer og utvalg etter behov for å ivareta spesielle oppgaver i klubben,for eksempel redaksjonskomité, utstillingskomité, lydighetsog brukskhundkomitè.

Medlemsansvarlig oppnevnes av styret. Permanente komiteer oppnevnt av styret skal ha skriftlige retningslinjer for sitt arbeid.

§ 6‐6 Representasjon
Styrets leder representerer klubben i NKK’s representantskap og i andre fora. Dersom leder og
nestleder er forhindret fra å møte eller det skal møte flere representanter, oppnevnes disse av
styret. Styret skal oppnevne regionale kontaktpersoner som skal drive kontaktskapende virksomhet
og informasjonsarbeidet i sitt område. Oppnevning foretas etter forslag fra medlemmer i området. De regionale kontaktpersoner arbeider etter «Retningslinjer for regionale kontaktpersoner», godkjent av årsmøtet.

Definisjoner
Med absolutt flertall menes at mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget.
Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Med kvalifisert flertall menes at mer enn en spesifisert størrelse (f.eks. 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.